Tema: Nätvett.

LEVEL 1 - Uppdrag Källkritik (DOCX, 62 KB)

 

LEVEL 2 - Uppdrag Reklam (DOCX, 495 KB)

 

LEVEL 3 - Uppdrag Tjejer och killar i media (DOCX, 240 KB)

 

LEVEL 4 - Fuska med bilder (DOCX, 206 KB)

 

LEVEL 5 - Självpublicering och nätsäkerhet (DOCX, 60 KB)

 

I detta tema arbetar vi med läroplanens mål om att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna:

  • Utforska och beskriva företeelser och samband i [...] teknik och samhälle. (kapitel 4)

 

  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften, (kapitel 4)

 

  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. (kapitel 2.2)

 

  • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande kommunikation och lärande. (kapitel 2.2)

 samt för att

  • Aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. [---] motverka traditionella könsmönster. […] ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (1)

 

 

Detta gör vi genom att, med utbildningsradions filmer i serien Är det sant? som utgångspunkt, samtala kring ämnena källkritik, reklam och genusuppfattningar i media, som alla är en del av fritidshemmets centrala innehåll.

Eleverna ges därefter uppdrag (se ovan) som tillämpar och tränar det vi lärt oss via filmer och diskussioner.

Uppdaterad: