Fritidshem

Fritidshemmets syfte är att stimulera elevernas utveckling och komplettera utbildningen i skola och förskoleklass. Lärandet på fritidshemmet sker i lekens form och här har eleverna möjlighet tillämpa och förstärka sina kunskaper.

Med en helhetssyn på eleverna strävar vi efter att stödja elevernas allsidiga kontakter och sociala gemenskap. Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid, såväl som vila och rekreation.

 

Hur söker jag plats för mitt barn?

Enbart barn som fått en placering på fritidshemmet av kommunens antagningsenhet får vara här under våra öppettider. Du hittar information och en e-tjänst för ansökan på den här sidan där du smidigast gör din ansökan. Om du av olika skäl har svårt för detta, kontakta kommunens Kontaktcenter på 018-727 00 00 eller besök dem i Stadshuset på Stadshusgatan 2

Sök så fort som möjligt om du planerar att ta del av vår omsorg, eftersom barnen inte får vara här under handläggningstiden, utan först när placeringen är klar. När du gjort en ansökan återkommer antagningsenheten med ett erbjudande om placering som bägge vårdnadshavare måste svara på, samt komplettera med inkomstuppgifter. I detta läge är placeringen ännu inte klar. Vi kontaktar er när vi fått klartecken om placering från antagningsenheten.

 

Vilka tider får barnen vara här?

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar får ha sina barn på fritidshemmet under sin arbetstid samt under den tid det tar att resa till och från arbetsplatsen. När en vårdnadshavare har semester eller studieuppehåll ska barnen därför vara hemma.

Familjer med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt att ha sina barn på fritidshemmet enbart skoldagar efter skolslut fram till senast kl. 15:30. Även i detta fall krävs det att en ansökan görs och att placeringen blir helt klar innan barnet får vara här. Under lovdagar har familjer med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga inte rätt att lämna sina barn på fritidshemmet.

Skola 24 - Hur fungerar närvarosystemet?
Fritidshemmet använder ett digitalt närvarosystem tillsammans med elevernas vårdnadshavare. Läs allt om Skola 24 Fritidshem på den här sidan!


Vad vill vi uppnå?

Fritidshemmets syfte är att stimulera elevernas utveckling och komplettera utbildningen i skola och förskoleklass. Lärandet på fritidshemmet sker i lekens form och här har eleverna möjlighet tillämpa och förstärka sina kunskaper.

Med en helhetssyn på eleverna strävar vi efter att stödja elevernas allsidiga kontakter och sociala gemenskap. Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid, såväl som vila och rekreation.

På Östra Stenhagenskolans fritidshem utvecklar vi elevernas sociala förmågor och förmedlar värden såsom demokrati, jämställdhet, solidaritet, alla människors lika värde, samt respekten för vår miljö

 

Vad händer på fritidshemmet?

Vi är måna om en stor mångfald i fritidshemmets verksamhet, som inrymmer både styrda aktiviteter och elevernas egna lekar för att både ta tillvara på deras egna intressen men också för att inspirera och utmana dem. Vi erbjuder dagligen möjlighet till lek och utevistelse. Vi ser även till att utnyttja vår härliga närmiljö och erbjuder fysiska aktiviteter både ute och inne för alla elever på fritidshemmet.

Skapandet på fritidshemmet sker på många olika sätt, genom exempelvis bild, musik och konstruktionslek. Vi använder oss av olika material för att utveckla elevernas kreativitet och ge dem möjligheter till att prova olika estetiska uttrycksformer.

För att stärka elevernas språkliga och kommunikativa förmågor för vi diskussioner kring elevnära ämnen, läser och diskuterar olika texter, samtalar kring olika ord och begrepp, samt arbetar med digitala verktyg. Vi för ofta samtal kring våra gemensamma värden och hur vi bör vara gentemot varandra för att alla ska trivas.

 

 Kontakt:

Fritidshemmet är uppdelat på fyra avdelningar som samarbetar under tidig morgon och sen eftermiddag, samt under många av årets lovdagar. Telefonerna är inte bemannade under skoltid utan enbart när avdelningen är öppen. Du hittar epostadresser till våra pedagoger på sidan för varje avdelning (klicka på länkarna nedan) och här är våra telefonnummer:


D-huset, årskurs F - 072 580 56 84
E-huset, årskurs 1 - 072 580 56 86
C-huset, årskurs 2 - 072 580 56 85
F-huset, årskurs 3 - 072 254 76 52En vanlig dag på fritidshemmet

 • 06.30 Fritidshemmet öppnar i D-huset.
 • 07.45 F-Husets, E-Husets och C-husets elever går till respektive skolgård.
 • 08.15 Skoldagen börjar (09.00 måndagar).
 • 13.30 (el. senare) Fritidshemmet tar emot vid skolans slut.
 • 13.45-14.45 Mellanmål och utevistelse.
 • 14.45-16.20 Aktiviteter utifrån veckoplanering.
 • 16.20-16.30 Samling.
 • 16.30 F-Husets, E-husets och C-husets elever går med sina pedagoger till D-huset för hopslagning.
 • 17.30 Fritidshemmet stänger.

 

Lovdagar på fritidshemmet:

Under lovdagar anpassar vi öppettiderna efter det anmälda omsorgsbehovet och slår ibland ihop avdelningar om elevantalet är litet för att skapa en mer meningsfull verksamhet. I dessa fall tar vi med oss mobiltelefonerna från den flyttade avdelningen och informerar vårdnadshavarna i förväg.

 

Fritidshemmet stängt:

Fritidshemmet är stängt under helgdagar och följande dagar under året

 • Julafton
 • Nyårsafton
 • Midsommarafton
 • Två planeringsdagar augusti (8-9/8 år 2024)
 • Planeringsdag januari nära terminsstart (9/1 år 2024, 7/1 år 2025)
 • Planeringsdag juni nära terminsslut (14/6 år 2024)

 

Biträdande rektor, Utvecklingsledare fritidshem
Kristian Larsson
Uppdaterad: