Förskoleklass

Rörelselek

Information till blivande förskoleklass hösttermin 2021 (PDF, 718 KB).

Fritidshem i förskoleklass (PDF, 234 KB)

Välkommen till Östra Stenhagenskolans förskoleklass – i våra levande miljöer utvecklas barnens språk, kreativitet och kunskaper genom att de får prova, uppleva och upptäcka genom lärandelek.

Förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. Att börja i skolan är en stor händelse för många och hos oss får barnet i lugn och ro lära sig allt nytt.

På Östra Stenhagenskolan har förskoleklassen sina lokaler i D-huset. Miljöerna gör det möjligt för oss att ha små arbetsgrupper där vi lär tillsammans i alla miljöer. På vår fina skolgård, som kantas av skogen, finns både ytor och material som inspirerar barnen att leka och röra sig fritt.

För att barnen ska ta till sig nya kunskaper och utvecklas måste de vara trygga. Därför är det viktigt att barnen under året i förskoleklass får lära känna varandra och de vuxna på skolan och bli trygga med varandra. Vi arbetar aktivt med att få ihop en fungerande grupp där alla känner trygghet och tillit.

Vi övar på att räcka upp handen, äta i matsalen, välja lämpliga rastaktiviteter, lyssna på varandra och tala i grupp.

Parallellt med alla nya rutiner får eleverna massor av nya kunskaper! Innehållet anpassas utifrån elevernas intressen och tidigare erfarenheter. Lek och lärande hänger ihop och när barn ska lära sig är leken viktig. Då har de roligt och upplevelserna och känslorna blir starka. De kanske blir glada, överraskade eller förvånade. Om vi får se, höra och känna under tiden vi lär oss går det lättare och ibland sker lärandet utan att vi ens märker det. Därför har vår undervisning många inslag av lek, så som språk- och mattelekar och olika dramatiseringar.


En vanlig dag i förskoleklassen

06.30-8.15 Morgonfritids för de som behöver.
8.15 Skolan börjar (8.30 på måndagar). Vi har en tydlig morgonrutin varje dag, som börjar med lugn musik och en stund då barnen enskilt får rita, läsa, arbetshäfte eller bara vila. Därefter har vi samling, där vi tittar i vår kalender, på schemat och pratar om sådant som är aktuellt. Barnen får öva på att lyssna, prata inför andra och återberätta händelser.
Efter samlingen har vi en arbetsstund.
9.30 De elever som behöver äter medhavd frukt och vi går sedan ut på rast.
10.00 Vi går in efter en stunds utelek och har en arbetsstund innan lunch. Under våra arbetspass jobbar vi förberedande mot de ämnen eleverna möter när de börjar årskurs 1.
11.45 Lunch i vår skolrestaurang Chili.
12.30 Rast
13.15 Vi avslutar dagen med en samling. Då har vi tillfälle att prata om dagens händelser, vad vi ska göra dagen efter och säga tack för idag.
13.30 Fritids börjar och barnen äter mellanmål.

 

Undervisningens innehåll

I och med obligatorium av förskoleklassen, innebär det att det också är skolplikt i förskoleklass. Eventuell ledighet behöver ansökas och beviljas av rektor. I förskoleklassen finns inga krav på vad eleverna ska kunna, så kallade kunskapskrav. Innehållet i förskoleklassens undervisning ska hjälpa eleverna att utvecklas mot de kunskapskraven som är i årskurs 3. I förskoleklassen använder vi oss utav ett kartläggningsmaterial, hitta språket – hitta matematiken. Detta är ett kartläggningsmaterial som ger oss stöd i kartläggningen av barnens olika kunskaper och ger ett underlag för anpassning av undervisning i form av stöd men också utmaningar gentemot individen. I förskoleklassen bygger vi vidare på elevernas kunskap och förbereder dem för fortsatt skolgång.

Språket är människans viktigaste redskap och är viktigt både vid inlärning och i relationer. Därför arbetar vi ständigt för att utveckla barnens språk och förmåga att kommunicera i både skrift och tal. På Östra Stenhagenskolan arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen, som består av språklekar. På så vis utvecklas barnens språkliga medvetenhet, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt god läs- och skrivinlärning.

Vi använder oss också av högläsning, text-samtal, läromedel så som ”Lyckostjärnan” och ”Språk- och mattelekar” samt barnen får träna att skriva själva, med så mycket eller lite stöd de önskar efter sin egna nivå.

 

Vi arbetar mycket praktiskt och har matematikundervisning både inomhus och utomhus, i klassrummet och i skolans övriga lokaler och vi praktiserar matematik under hela skoldagen, i olika sammanhang. Eleverna får bekanta sig med siffror, utveckla sin förmåga att använda tal och matematiska begrepp och att lösa problem.

Vi har en härlig utemiljö med skogen utanför klassrummet och 10 minuter bort ligger Stenhagens centrum. I förskoleklassen samtalar vi mycket om djurens, växternas och människans liv. Även samtal om yrken och trafik blir ett naturligt inslag när vi rör oss i närområdet. 

Under idrottslektionerna får eleverna träna på att byta om, utveckla sin motorik, lära känna de olika redskapen i gymnastiksalen, öva på sociala sammanhang, att vinna och förlora samt öva på duschrutinerna. Vi arbetar även medvetet för ett vardagligt initiativ till rörelse i vår vardag med rörelsepauser i vår undervisning.

På Östra Stenhagenskolan har vi även förmånen att delta i El-Sistema undervisning. Tillsammans med utbildade musikpedagoger får eleverna i smågrupper upptäcka glädjen och skönheten i musiken, utveckla sin kreativitet och skapa tillsammans med andra.

Östra Stenhagenskolan är en KivA-skola. KivA är ett program framtaget av Åbo Universitet för att förebygga mobbning och skapa en trygg miljö för eleverna. Vi arbetar aktivt med detta under hela dagen, samt under särskilda KiVa-lektioner. Vi har en ansvarig Kiva-pedagog som leder undervisningen av Kiva tillsammans med alla elever förskoleklassen. Detta för att stärka samhörigheten och samförståelsen för olika begrepp och situationer som diskuteras i elevernas vardag. Vi anser att värdegrundsarbetet är av stor vikt i skolans värld, att alla elever ska vara trygga och känna samhörighet, våga ta/ge plats. 

Relationsskapande är otroligt viktig i trygghetsarbetet och vi arbetar för att alla elever ska vara trygga med alla pedagoger i förskoleklassen. Detta genom att arbeta i olika arbetsgrupper och ansvarspedagoger. Pedagogerna i förskoleklass arbetar under barnets hela dag förskoleklass-fritidshemstid. Vi arbetar för en positiv och omsorgsfull atmosfär som ska fyllas av lustfyllt lärande efter min egen nivå.

Vår skola Östra stenhagenskolan gick hösten 2019 med i trivselprogrammet, TL-skola. Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-9 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen genom Aktiv TL-undervisning.

[BILD]

I förskoleklassen arbetar vi TEMATISKT, ett varierat arbetssätt där eleverna utmanas att vara kreativa, hitta på egna lösningar och idéer, samt att prova dem. All undervisning i förskoleklassen ska bevara och utveckla barnets nyfikenhet. Vi vill engagera eleverna att själva känna sig nyfikna och ha viljan att ”lära sig mer”, ”ställer frågor” och hitta egna redskap för fortsatt lärande. Innehållet planeras till stor del efter elevernas intresse och motivation. I förskoleklassen arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv på barnets hela dag. Vi har gemensamma TEMAN med fritidshemmet där vi planerar innehåll utefter ett helhetsperspektiv där vi ser barnets hela dag.

 

Barnets tidigare erfarenheter och behov

När barnen börjar hos oss har de olika kunskaper och erfarenheter med sig. Utifrån den enskilda elevens nivå anpassar vi innehållet för att eleven ska utvecklas i sitt lärande. Alla människor är olika, lär sig på olika sätt och har olika behov och på Östra Stenhagenskolan ska alla känna sig välkomna och respekterade. Pedagogerna i verksamheten formar och anpassar innehållet så att varje individ utmanas i delvis nivåanpassade arbetsgrupper.

I våra förskoleklasser pratar och diskuterar vi mycket tillsammans och ofta tydliggör vi extra genom drama och rollspel. Eleverna får både samtala om och praktisera demokrati och vi resonerar kring egna och andras känslor, relationer och könsroller. Vi pratar också mycket om olikheter och rättvisa. Barn är duktiga på att förstå människors olikheter och olika behov och vi tror att rättvisa inte är att alla alltid får lika, utan att alla alltid får det de behöver.

Samarbete med hemmet

Vi vet att ett fungerande samarbete mellan hem och skola är en viktig faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Därför vill vi ha er hjälp och ert samarbete, att ni kontaktar oss när ni vill fråga något eller komma med synpunkter. I samarbetet hem och skola skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever.

Du som vhv är också välkommen att besöka oss och delta under hela, eller delar av, skoldagen. Vi tar gärna emot både dig som vill titta och lyssna, och dig som vill ha en mer aktiv roll och berätta om exempelvis ett intresse, en livserfarenhet eller ett yrke.

I Uppsala kommun och på Östra Stenhagenskolan använder vi oss av ett webbverktyg för elevens individuella utveckling samt kommunikation/information till vhv.

Pedagog Förskoleklass
Mariette Massih
Pedagog förskoleklass
Sara Eriksson
Lärare förskoleklass
Pär Sundh
Fritidshem/Resurs FSK
Malin Sundkvist
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
Lärare i fritidshem
Lina Lund
Fritidshem/Resurs Fsk
Jessica Torstensson
Uppdaterad: