Om skolan

Östra Stenhagenskolan - Alla elever ska lyckas!

Östra Stenhagenskolan är en kommunal grundskola. Här undervisar vi elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har tre parallella klasser från åk 1 till åk 4 och två paralleligt åk 5 -. Totalt är det ca 450 elever på skolan och 60 medarbetare. På skolan finns en fritidshemsavdelning för respektive årskurs,förskoleklass till årskurs 3. I skolans lokaler finns även anpassad grundskola med annan ledning.

Lärande, Trygghet och Trivsel är våra ledord.De hänger samman och påverkar varandra –
Om du är trygg och Trivs i skolan så lär du dig mer!

Vår vision
Vår skola kännetecknas av en tillgänglig utbildning där skolan tar ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling och kopplar lärandet till hela lärmiljön.

På skolan arbetar pedagoger och elevhälsa tillsammans för alla elevers bästa där måluppfyllelsen är vårt fokus utifrån både kunskapsmål och sociala mål.

Vårt fokus på tydliga kunskapsmål, höga förväntningar och goda relationer leder till ökad måluppfyllelse för alla elever.

På skolan ser vi elevens hela dag, och ser fritidshemmets verksamhet som en viktig del av elevernas utbildning. Fritidshemmets verksamhet kompletterar och förstärker skolans uppdrag genom att erbjuda olika aktiviteter som utmanar och väcker elevernas nyfikenhet.

Vi är en KiVa-skola och vårt KiVa-arbete genomsyrar hela vår verksamhet. Våra elever ska vara psykiskt och fysiskt trygga och känna att deras pedagoger bryr sig om dem och tar tag i kränkningar och mobbning omedelbart.

Eleverna är fysiskt aktiva på raster och under rörelsepauser kontinuerligt under dagen, vilket främjar kunskapsinhämtningen.

Skolan har en hög kompetens gällande nyanlända och flerspråkiga elevers lärande som ger eleverna förutsättningar att lära sig och utvecklas i alla ämnen oavsett språklig bakgrund.

 
Elevhälsan
Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för barnet/eleven. Vi har ett komplett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog och speciallärare. Elevhälsans arbete är främst förebyggande genom att elevhälsans personal regelbundet träffar den pedagogiska personalen och därmed deltar i arbetet med att kontinuerligt utveckla lärmiljön för eleverna.

El Sistema
Musik är en stor del av verksamheten på Östra Stenhagenskolan och vi har ett samarbete med El Sistema. El Sistema är en kör och orkesterskola där eleverna sjunger, spelar, dansar och rör sig till musik och lär sig grunderna på ett lekfullt och naturligt sätt. Med El Sistema får eleverna i förskoleklass till årskurs 3 möjlighet att utveckla sitt musikaliska intresse. Det finns även möjlighet att sjunga i skolkören och att spela i orkester under ledning av El Sistema och skolans musiklärare.

 
KiVa
På Östra Stenhagenskolan arbetar vi med ett antimobbningsprogram, ”KiVa”, som innebär ett medvetet förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning. Vi samarbetar på olika sätt för att våra elever ska uppnå en trygghet och förståelse för allas lika värde.

http://www.kivaprogram.net/sweden/handbok_for_foraldrar

Vi tar starkt avståndstagande mot alla former av kränkande behandling och mobbning. All personal förväntas reda ut konflikter och anmäla till KiVa-teamet vid misstanke om mobbning. Vi är uppmärksamma på elevers välmående och evetuella mobbningssituationer.

 
Trivselskola (TL)
Trygghet, samanhållning och fysisk aktivitet är en viktig del av vår verksamhet. Östra Stenhagenskolan är därför en TL-skola. Detta innebär att i varje klass finns det trivselledare. Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad rastverksamhet. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år tillsammans med trivselledare från andra skolor. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, de får tips på hur de ska leda en lek och fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Trivselledarna har därefter ansvar för att sätta igång och skapa aktivitet på rasten utifrån TL-programmet.

Trivselprogrammets mål är att:

• Öka trivseln
• Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
• Bygga goda vänskapsrelationer
• Förebygga konflikter och mobbning
• Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
• Främja ökad aktivitet i undervisningen

Kombinerat med skolans egna handlingsplaner är målet att Trivselprogrammet också ska bidra till att minska mobbning.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om skolan