Om skolan

Östra Stenhagenskolan - Alla elever ska lyckas!

Östra Stenhagenskolan är en kommunal grundskola. Här undervisas elever från förskoleklass till åk 6. Åk 1, 3 och 6 är tre parallella, övriga årskurser är två parallella. Skolan har organiserat med fyra fritidshemsavdelningar som är åldershomogena.  Skolan har även en förberedelseklass med 12 elever inskrivna. Elevsammansättningen präglas av mångfald. Sammanlagt är vi omkring 370 elever och cirka 60 medarbetare med olika uppdrag.

Skolan leds av en rektor samt en samordnare över elevhälsan tillika skolpsykolog. Skolan är organiserad med tre arbetslagsledare, en för förskoleklass, en för lågstadiet samt en för mellanstadiet. Skolan har även en utvecklingsledare som ansvarar för arbetslaget på fritidshemmet. Dessa bildar skolans ledningsgrupp.

 

Vision och verksamhetsidé

Skolans organisation bygger på att resursfördelningen är flexibel och styrs utifrån elevernas behov. Vår skola kännetecknas av en tillgänglig utbildning där skolan tar ett helhetsperspektiv på elevers utveckling och kopplar lärandet till hela lärmiljön. 

På skolan arbetar pedagoger och elevhälsa tillsammans för alla elevers bästa där måluppfyllelsen är vårt fokus utifrån både kunskapsmål och sociala mål. 

Olika digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen och eleverna kommer i kontakt med programmering redan på lågstadiet och på fritidshemmet. 

 

Kunskap och trygghet

Östra Stenhagenskolan är en KiVa-skola och vårt KiVa-arbete genomsyrar hela vår verksamhet. Eleverna känner sig psykiskt och fysiskt trygga och upplever att deras pedagoger vill dem väl och bryr sig om dem. Skolan har ett nära samarbete med vårdnadshavare och tillsammans arbetar vi för att öka alla elevers engagemang, ansvar och framgång. 

Med hjälp av Trivselledarprogrammet lyckas vi organisera för rörelse, samarbete, ansvar och glädje som en naturlig del i skolans vardag.

Vårt fokus på tydliga kunskapsmål, höga förväntningar och goda relationer leder till ökad måluppfyllelse. 

På skolan ser vi elevens hela dag och ser fritidshemmets verksamhet som en viktig del av elevernas utbildning. Fritidshemmets verksamhet kompletterar och förstärker skolans uppdrag genom att erbjuda olika aktiviteter som utmanar och väcker elevernas nyfikenhet.  

Alla medarbetare är väl förtrogna med skolans systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete. 

 

För att läsa mer om vårt antimobbningsprogram KiVa, följ denna länk:

Uppdaterad: