Elevhälsa

Alla medarbetare på skolan deltar i skolans elevhälsoarbete men elevhälsoteamet har ett särskilt ansvar för arbetet tillsammans med mentorerna. Elevhälsoteamet består av rektor, samordnare för elevhälsan/psykolog, kurator, skolsköterska, en speciallärare för årskurs F-2, en speciallärare med ansvar för åk 4 och 5 samt en logoped med ansvar för samtliga årskurser men med specialläraransvar för åk 3 och 6.

 

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.  Vi följer alla klasser via EHT-samtal tre gånger per termin. Vid dessa samtal ser vi över hur tillgänglig lärmiljön är både på organisation- grupp- och individnivå. Undervisande lärare sitter ner och diskuterar tillsammans med hela samlade elevhälsans professioner om hur vi på skolan kan organisera för ett nästa steg på grupp- och individnivå. Under detta möte har lärarna förberett en samlad bild över kunskapsutveckling, trygghet och studiero, social utveckling på grupp- och individnivå, närvaro mm. Utifrån underlaget vidtar lärarna och elevhälsan olika typer av åtgärder som vid nästa möte följs upp. Vid behov bokas elevhälsomöten med vårdnadshavare in där man tillsammans planerar olika åtgärder i samarbete mellan hem och skola.

Trivselledarutbildning

Alla medarbetare har fått en första introduktion vad gäller trivselledarprogrammet under uppstartsdagar i augusti.  Målet är att öka trivseln och tryggheten på skolan. Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna, bygga goda vänskapsrelationer, förebygga konflikter och mobbing, främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt och främja en ökad aktivitet i undervisningen. Skolan har idag en grupp som leder detta arbete och som träffar trivselledare (elever) varannan vecka. Att bli utvald till trivselledare av sin klass innebär ett stort ansvar över att vara en god förebild. Varje termin utses nya trivselledare i klasserna som får gå på utbildning.

 

KiVa skola – KiVa team

KiVa är ett evidensbaserat antimobbingsprogram där hela skolan arbetar aktivt med att förebygga trakasserier och mobbning. I den förebyggande delen har alla elever schemalagd tid varje vecka för detta värdegrundsarbete och i den åtgärdande delen arbetar mentor och KiVa-team tillsammans med uppföljning och utredning av händelser. Medarbetarna och eleverna upplever KiVa arbetet som en trygghet där vi strävar efter nolltolerans mot mobbing. Vid alla trakasserier och kränkande behandling finns skolans kurator med vid utredningen.

Samarbete skola och hem

En viktig faktor för framgångsrika skolor gällande resultat är att skola och hem samverkar. Vår förhoppning är att vi i ett tidigt skede tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för att era barn och våra elever att utvecklas utifrån sina förmågor. Hör av er till pedagogerna/mentorer när något inte känns bra. Mentor och/eller elevhälsan strävar efter att ta kontakt med er i ett tidigt skede för att vi tillsammans ska hitta bra lösningar om problem uppstår i skolsituationen. Kom till skolan för att vara med och se den fina lärmiljö som råder varje dag i våra klasser.

Skolplikt och Närvaro

För att säkerställa goda studieresultat och för att utveckling ska komma till stånd är det viktigt att era barn är på skolan. Förskoleklassen är obligatorisk från förra läsåret. Skolan har en skyldighet att följa upp all frånvaro, både giltig och ogiltig och kommer att ta kontakt med er för samarbete för ökad närvaro.

 

Elevhälsoplan (DOCX, 477 KB)

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling (DOCX, 74 KB)

Elevversion - Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 664 KB)

Läs mer om vårt antimobbningsarbete här

Läs mer om våra trivselledare här

Psykolog
Katarina Lundvall
Skolsköterska
Josefine Krona
Kurator
Ingvild Segersam
Speciallärare
Cecilia Wiberg
Speciallärare
Lena Andersson
Logoped, speciallärare
Jenny Wiborg
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa