Elevhälsa

Östra Stenhagenskolans elevhälsoteam (EHT) består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger samt skolans rektor.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att följa upp arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Teamet arbetar förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vid behov har teamet möten kring en elev med föräldrar och eventuellt andra involverade personer.

Elevhälsoplan (PDF, 776 KB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 338 KB)

Elevversion - Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 483 KB)

 

 

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ARBETE FÖR ATT

                       UPPTÄCKA KRÄNKNINGAR

 Vi väver in värdegrundsarbete flera gånger i veckan utifrån KiVa-programmet. Alla klasser har en schemalagd tid för KiVa. Färdiga teman under året och lektionsplaneringar som är lika över hela skolan.

  • Vi har en folder där vi tydliggör vad föräldrar och elever kan förvänta sig av oss som arbetar på Östra Stenhagenskolan. Där står också vilka förväntningar vi har på elever och föräldrar. Foldern används bl a vid föräldramöten.
  • Vi har återkommande diskussioner och genomgångar i klasserna av skolans trivselregler. Dessa är en konkretisering av skolans värdegrund.
  • Vi visar vårt avståndstagande mot alla former av kränkande behandling och mobbning. All personal förväntas reda ut konflikter och anmäla till KiVa teamet om det misstänks vara mobbing.
  • Elevvård/ KiVa är en stående punkt på arbetslagens träffar varje vecka.
  • All personal är uppmärksam på ensamma elever och mobbningssituationer. Vi är vaksamma och känner igen beteenden som kan betyda att ett barn är utsatt för kränkande behandling. Det kan t.ex. vara nedstämdhet, ensamhet, ovilja att gå i skolan, magont eller andra psykosomatiska symptom. Elevens trivsel och trygghet på skolan tas alltid upp vid utvecklingssamtalet.
  • Vi genomför situationskartläggning i maj och SKLs enkät- undersökning (kommunövergripande) och trivselenkät i februari/mars.
  • Varje mentor förväntas ha regelbundna trygghetssamtal i sina klasser.
  • Vuxna finns i korridorer och/eller på skolgården i samband med raster. Särskilt viktigt är undanskymda platser. Rastvakterna har västar så att de syns på skolgården.
  • Vi samarbetar med föräldrar i grupp och enskilt.

 

Läs mer om vårt antimobbningsarbete här:

ÅTGÄRDER VID KRÄNKANDE BEHANDLING

 All form av kränkande behandling är oacceptabelt och alla måste reagera och agera omedelbart. Vid akut våld tillämpas skolans handlingsplan om våld och hot om våld.

 Om en elev utsätts för kränkande behandling ska den vuxne person som bevittnar, eller får kännedom om, händelsen utreda detta enligt KiVa metoden. Berörda elevers mentorer informeras om vad som har hänt och åtgärder vidtas utifrån KiVa program beroende på om det är en konflikt eller ett mobbingärende ser åtgärden olika ut. Vårdnadshavare till berörda elever kontaktas omgående Viktigt är dock att föräldrarna informeras om åtgärd och handlingsplan.  Rektor informeras alltid. 

Om personal är utsatt eller utsätter någon annan för kränkande behandling ska rektor utreda händelsen och vidta de åtgärder som krävs, t ex individuella samtal med samtliga berörda. Ytterligare åtgärder kan vara polisanmälan, fackliga kontakter m.m. Personal kan vid behov få stöd av Previa som är skolans företagshälsovård.

Psykolog
Katarina Lundvall
Skolsköterska
Josefine Krona
Kurator
Ingvild Segersam
Specialpedagog
Cecilia Wiberg
Specialpedagog
Mimmi Johnsson Berger
Specialpedagog
Lena Andersson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa