Information om ändrad skolstruktur i Stenhagen

Information om ändrad skolstruktur i Stenhagen till vårdnadshavare för barn i Västra Stenhagenskolan, Östra Stenhagenskolan och grundsärskolan.

Grundskolans ledning har fattat beslut om en förändrad skolstruktur i Stenhagen. Förändringen innebär att Västra Stenhagen från hösten 2025 blir en renodlad högstadieskola, det vill säga endast innefatta årskurserna 7–9.

Förändringen sker stegvis och hösten 2023 flyttas blivande årkurser 1–4 till Östra Stenhagenskolan. Östra Stenhagenskolan kommer från hösten 2025 att bli områdets enda F-6 skola inklusive grundsärskola.

Förändringen av skolstrukturen i Stenhagenområdet genomförs efter en omfattande utredning. Synpunkter har tagits in bland annat från föräldrar, medarbetare och andra förvaltningar.

Orsaker till att vi gör denna förändring:

  • En långsiktig fungerande struktur på Västra Stenhagenskolan med tillräckligt med specialsalar
    och möjlighet att bland annat ha särskilda undervisningsgrupper.
  • Bättre förutsättningar för Östra Stenhagenskolan att klara ett vikande elevunderlag i området.
  • Beredskap för de elever från Stenhagenområdet som i dag går på andra skolor i Uppsala och andra händelser som inträffar med kort varsel utan att behöva ta snabba kortsiktiga beslut som påverkar elever, vårdnadshavare och personal negativt.

Så omfattas nuvarande och framtida elever av förändringen:

För barn som ska söka förskoleklass i skolvalet 2023:

Intaget till förskoleklass på Västra Stenhagenskolan stängs. Den som önskar söka förskoleklass i skolområdet söker till Östra Stenhagenskolan.

För elever på Västra Stenhagenskolan som hösten 2023 ska börja i åk 1,2, 3 eller 4:

Den preliminära planen är att eleverna från Västra Stenhagenskolan flyttas till Östra enligt nedan:

  • Blivande åk 1-klassen flyttas över till Östra. Nuvarande lärare i åk 3 följer med.
  • Blivande åk 2 och 3 förblir intakta, elever och lärare följer med.
  • Blivande åk 4 blir tre jämnstora klasser, nuvarande lärare i åk 6 följer med.
  • Blivande åk 5 och 6. Förblir intakta och stannar kvar på Västra Stenhagen.

Vi säkerställer att förändringen blir så trygg och bra för eleverna som möjligt. Rektor har under dagen besökt klasserna för att informera eleverna. Elever som känner oro inför övergången till Östra Stenhagensskolan tas om hand av skolorna.

Mer information

Västra Stenhagenskolan har föräldramöte onsdag 23 november 17.30 i matsalen. Då finns det möjlighet att ställa fler frågor om utifrån utredningen till beslutet.

Om ni har ytterligare frågor vänder ni er till rektor eller verksamhetsområdeschef.

Klasser som berörs av flytten kallas till föräldramöten inom kort för att få mer information om tidplanen under våren.

Erik Ojala, grundskolechef
Stefan Jakobsson, verksamhetsområdeschef
Karen Natvig, verksamhetsområdeschef
Lotta Åkerman, verksamhetsområdeschef
Rektor Västra Stenhagenskolan, Markus Holgersson
Rektor Östra Stenhagenskolan, Kim Milint
Rektor Östra Stenhagenskolan Grundsärskola, Staffan Appelqvist

Läs utredningen Skolstruktur Stenhagen (PDF, 344 KB)

21 november 2022