Om skolan

Östra Stenhagenskolan - En skola för livet

Östra Stenhagenskolan är en F-6-skola med stor mångfald.

Musiken är en stor del på Östra Stenhagenskolan. I årskurs 3 kan man välja musik som profil i elevensval, man kan även välja att vara med i lågstadiekören. Med El Sistema får våra förskoleklasser och elever i årskurs 1 möjlighet att utveckla sitt musikaliska intresse. I årskurs 6 erbjuds eleverna möjlighet i elevensval att fördjupa sig i ett ämne för att höja sina kunskapsresultat.

På skolan finns en grundsärskola integrerad för elever från årskurs 1-9. De håller till i B-huset och har en klass på Grundstenen. Vi samarbetar på olika sätt för att våra elever ska uppnå en trygghet och förståelse för ”allas lika värde”.

På skolan finns också en verksamhet, ”LYSA”, som tar emot nyanlända elever.

Skolan byggdes 1991 och var en arkitektoniskt uppmärksammad byggnad. Den har sedan dess vid ett tillfälle nominerats till ett stort arkitektpris. Särskilt anmärkningsvärt är de separata husen som klassrummen finns i och där det i mitten av husen finns ett gemensamhetsutrymme, det s.k. vardagsrummet, ett rum som lockar till samverkan och gemenskap. Varje klassrum har egen ingång och eget kapprum.

På skolan finns också rymliga specialsalar för alla övningsämnen (textil- och träslöjd, bild, hem- och konsumentkunskap, musik, idrott).

 

Östra Stenhagenskolans vision är:

 En skola för livet med kunskap,

respekt och ansvar i fokus.

 Med detta menar vi:

Varje minut är viktig i skolan och ska användas till lärande för det som verkligen är viktigt i livet.

Mötet med människor med olika förutsättningar och från olika kulturer ger perspektiv och kräver respekt.

Eleverna måste med skolans hjälp lära sig ta ansvar för sitt lärande, uppförande, för varandra och för material och skolans lokaler.

 

Östra Stenhagenskolans verksamhetsidé är:

 Vi utbildar och fostrar goda världsmedborgare.

För alla elever skapar vi en trygg lärandemiljö med tydliga strukturer, kvalificerad personal och ämnesanpassade lättillgängliga lokaler.

Genom höga förväntningar når vi goda resultat.

 

Från hösten 2016 organiseras skolan på följande sätt:

Tre förskoleklasser finns i D-huset. I förskoleklasserna arbetar en förskollärare och en fritidspedagog/fritidshemsassistent på varje avdelning.

Verksamheten samplaneras av förskollärare/fritidshemmet så oavsett vilken avdelning man tillhör är innehållet detsamma. Det ska vara likt men unikt.

Eleverna har sin tillhörighet i sin klass, men kan komma att samverka vid ex. idrott, rast och på vissa aktiviteter på fritidshemmet.

 Tre årskurs-1-klasser finns i C-huset. Det finns en mentor i varje klass och en fritidshemsassistent/resurs. Mentorerna och fritidshemspersonalen samplanerar och organiserar för verksamheterna utifrån elevernas behov.

 Årskurs 2 och årskurs 3 befinner sig i E-huset och i klassrummen vid E-huset. Alla lärare i respektive åk samplanerar så att undervisningen blir lik, men unik. På fritidshemmet samverkar fritidspedagoger och fritidshemsassistenter kring planering för årskurs 2 och årskurs 3.

 Våra små undervisningsgrupper vistas uppe på Grundstenen då eleverna börjar i årskurs 4 -6 och är integrerade i storklass på mellanstadiet. För elever på Korallen kommer fritidshemmet att vara i huvudbyggnaden.

 På mellanstadiet finns det en mentor i varje klass och lärarna samverkar med planeringsarbetet utifrån ämnen, faddersystem och gemensamma aktiviteter.

 

Östra Stenhagenskolans värdegrundsvision.

Vår målsättning är att alla elever och personal ska känna sig trygga och bemötas med respekt på Östra Stenhagenskolan. Varje barn/elev ska gå till skolan med glädje och där mötas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Respekt bottnar i att vi är tydliga med vad som är passande och opassande.

Respekt är något man förtjänar och vi förväntar oss att all personal, elever och föräldrar visar varandra ömsesidig respekt.

I skolans alla verksamheter – förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg gäller nolltolerans mot kränkande behandling och personalen är vuxna förebilder. Vi arbetar förebyggande för att varje barn/elev ska behandlas som en enskild individ med olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter. Alla som arbetar på Östra Stenhagenskolan bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och elever. Det här är vår handlingsplan för det arbetet. Den riktar sig till elever, föräldrar och personal. Rektor är huvudansvarig för att planen är känd av alla på skolan, att den efterföljs och ses över varje år.

 

För att läsa mer om vårt antimobbningsprogram KiVa, följ denna länk:

27 september 2016