Elevhälsa

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog samt rektor. Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Teamet arbetar förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vid behov har teamet möten kring en elev med föräldrar och andra inbjudna personer.

Här kan du läsa vår elevhälsoplan (DOCX, 30 KB).

SKOLAN HAR ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen har all personal på skolan anmälningsskyldighet. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. All personal kan och ska i möjligaste mån rådgöra med skolledning och elevhälsoteam i samband med att en orosanmälan görs. Möjlighet finns också för personalen att anonymt konsultera socialtjänsten. Vid oro har skolan alltid som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare så långt det är möjligt. Vid speciella fall har dock skolan ingen möjlighet att informera vårdnadshavarna att en anmälan är gjord, t.ex om misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Som vårdnadshavare är det viktigt att man är medveten om att skolan inte ska utreda oron ”så att man säkert vet”, utan det räcker att oron eller misstankar finns. Utredningsansvaret ligger helt hos socialtjänsten och polisen.

Skolverkets webbplats kan man läsa mer om skolans anmälningsskyldighet.”

 

 

Kontaktuppgifter elevhälsan för grundsärskolan

 porträtt Sara

Sara Hansson- skolsköterska

sara.hansson@uppsala.se

tel: 018-727 25 57

  Porträtt Jennie

Jennie Norrman- skolpsykolog

jennie.norrman@uppsala.se

tel: 018-727 53 17

mobil: 072-25 44 628

 porträtt på Karin

Karin Malmberg- specialpedagog/leder elevhälsoarbetet

karin.malmberg@uppsala.se

tel: 018-727 25 55

mobil: 073-83 21 626

 

Maja Bommelin - skolkurator

maja.bommelin@uppsala.se

tel: 018-727 53 62

mobil: 072-469 06 51

 

Jenny Hörnqvist - Logoped

jenny.hornqvist@uppsala.se

tel: 018-727 51 82

mobil: 076-724 96 00

 

 

 

Uppdaterad: